Διαδραστικές Προσομοιώσεις Φυσικών Φαινομένων (PhET)

Τα Phet (Physics Education Technology) είναι ένα σύνολο διαδραστικών
προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων. Μέχρι στιγμής διατίθενται κυρίως σε
εφαρμογές Java που αφορούν φαινόμενα μηχανικής, κυματικής, ηλεκτρισμού
αλλά και μαθηματικών