ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ

(Ε.Α.ΔΡΗΣ)

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει στο να πληρωθεί ένα κενό που
υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία που αφορά στις μονάδες, στο συμβολισμό μονάδων
και φυσικών μεγεθών και στη Διαστατική Ανάλυση